ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๗ เนื่องในมหาวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้ ๕๐ ปี โดยจัดให้เป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์ ในลักษณะอยู่ประจำ รับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและจากครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจทางสังคม เข้าเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดการศึกษาอบรมในวิชาสามัญและวิชาชีพเพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ความสามารถอยู่ในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย โดยสามารถเป็นผู้นำหรือสื่อกลางระหว่างรัฐกับชุมชนที่ตนอยู่ได้ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซาง มาทางทิศใต้ประมาณ ๒๑ กิโลเมตร โรงเรียนมีพื้นที่ ๑๔๐ ไร่ ๕๗ ตารางวา