แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

เอกสารวิชาการและแบบบันทึกผลการเรียน

 

***คู่มือการกรอก ปพ.5 Online fdg

 

adfs

ปพ5 online และเอกสารวิชาการ เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประถมศึกษา======================================================

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -

1. กิจกรรมแนะแนว

2. กิจกรรมนักเรียน

>กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

>กิจกรรมชุมนุม ชมรม

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

มัธยมศึกษา=======================================================

โครงสร้างรายวิชา

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -

1. กิจกรรมแนะแนว

2. กิจกรรมนักเรียน

   >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

   >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

โครงงานอาชีพ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

sdf

ปพ5 online และเอกสารวิชาการ เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประถมศึกษา======================================================

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษา=======================================================                     

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1. กิจกรรมแนะแนว

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

   >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

โครงงานอาชีพ

กรอกเอกสาร ปพ5 online และเอกสารวิชาการ เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564

erwr

                                     ปพ5 และเอกสารวิชาการ มัธยมศึกษา

                                     ปพ5 และเอกสารวิชาการ ประถมศึกษา

                                     ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษา

                                                          ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา

                                                                 เช็คประวัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษา

                                                                 เช็คประวัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา

=========================================================================

แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
ปพ online  กรอกเอกสาร ปพ5 online เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  

   ปพ5 มัธยมศึกษา

   ปพ5 ประถมศึกษา

 

=========================================================================

แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
ปพ online  กรอกเอกสาร ปพ5 online เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  

   ปพ5 มัธยมศึกษา

   ปพ5 ประถมศึกษา

 

=========================================================================

แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
ปพ online  กรอกเอกสาร ปพ5 online เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  

   ปพ5 มัธยมศึกษา

   ปพ5 ประถมศึกษา

 

 

แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
ปพ online  กรอกเอกสาร ปพ5 online เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  

   ปพ5 มัธยมศึกษา

   ปพ5 ประถมศึกษา