บันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

เอกสารวิชาการและแบบบันทึกผลการเรียน

    Download ดกเ  ***คู่มือการกรอก ปพ.5 Online 

 

ปพ5 online และเอกสารวิชาการ เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ฟหก==== ประถมศึกษา

>ส่งเอกสารวิชาการประถมศึกษาsfdg

  >ประถมศึกษาปีที่ 1

  >ประถมศึกษาปีที่ 2

  >ประถมศึกษาปีที่ 3

  >ประถมศึกษาปีที่ 4

  >ประถมศึกษาปีที่ 5

  >ประถมศึกษาปีที่ 6/1

  >ประถมศึกษาปีที่ 6/2

==2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน==

  1.กิจกรรมแนะแนว

  2.กิจกรรมนักเรียน

     >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

     >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

adsf====มัธยมศึกษา

>ส่งเอกสารวิชาการมัธยมศึกษาsfdg

>โครงสร้างรายวิชามัธยมศึกษา

  >ตารางกิจกรรมการเรียนรู้

  >มัธยมศึกษาปีที่ 1

  >มัธยมศึกษาปีที่ 2

  >มัธยมศึกษาปีที่ 3

  >มัธยมศึกษาปีที่ 4

  >มัธยมศึกษาปีที่ 5

  >มัธยมศึกษาปีที่ 6

==2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ==

  1. กิจกรรมแนะแนว

  2. กิจกรรมนักเรียน

     >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

     >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

  3.โครงงานอาชีพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปพ5 online และเอกสารวิชาการ เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

ฟหก==== ประถมศึกษา

>ส่งเอกสารวิชาการประถมศึกษาsfdg

  >ประถมศึกษาปีที่ 1

  >ประถมศึกษาปีที่ 2

  >ประถมศึกษาปีที่ 3

  >ประถมศึกษาปีที่ 4

  >ประถมศึกษาปีที่ 5

  >ประถมศึกษาปีที่ 6/1

  >ประถมศึกษาปีที่ 6/2

==2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน==

  1.กิจกรรมแนะแนว

  2.กิจกรรมนักเรียน

     >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

     >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

adsf====มัธยมศึกษา

>ส่งเอกสารวิชาการมัธยมศึกษาsfdg

>โครงสร้างรายวิชามัธยมศึกษา

  >ตารางกิจกรรมการเรียนรู้

  >มัธยมศึกษาปีที่ 1

  >มัธยมศึกษาปีที่ 2

  >มัธยมศึกษาปีที่ 3

  >มัธยมศึกษาปีที่ 4

  >มัธยมศึกษาปีที่ 5

  >มัธยมศึกษาปีที่ 6

==2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ==

  1. กิจกรรมแนะแนว

  2. กิจกรรมนักเรียน

     >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

     >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

  3.โครงงานอาชีพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ปพ5 online และเอกสารวิชาการ เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

ฟหก==== ประถมศึกษา

>ส่งเอกสารวิชาการประถมศึกษาsfdg

  >ประถมศึกษาปีที่ 1

  >ประถมศึกษาปีที่ 2

  >ประถมศึกษาปีที่ 3

  >ประถมศึกษาปีที่ 4

  >ประถมศึกษาปีที่ 5

  >ประถมศึกษาปีที่ 6/1

  >ประถมศึกษาปีที่ 6/2

==2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน==

  1.กิจกรรมแนะแนว

  2.กิจกรรมนักเรียน

     >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

     >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 

adsf====มัธยมศึกษา

>ส่งเอกสารวิชาการมัธยมศึกษาsfdg

>โครงสร้างรายวิชามัธยมศึกษา

  >ตารางกิจกรรมการเรียนรู้

  >มัธยมศึกษาปีที่ 1

  >มัธยมศึกษาปีที่ 2

  >มัธยมศึกษาปีที่ 3

  >มัธยมศึกษาปีที่ 4

  >มัธยมศึกษาปีที่ 5

  >มัธยมศึกษาปีที่ 6

==2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ==

  1. กิจกรรมแนะแนว

  2. กิจกรรมนักเรียน

     >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

     >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

  3.โครงงานอาชีพ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ปพ5 online และเอกสารวิชาการ เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ฟหก==== ประถมศึกษา

>ส่งเอกสารวิชาการประถมศึกษาsfdg

  >ประถมศึกษาปีที่ 1

  >ประถมศึกษาปีที่ 2

  >ประถมศึกษาปีที่ 3

  >ประถมศึกษาปีที่ 4

  >ประถมศึกษาปีที่ 5/1

  >ประถมศึกษาปีที่ 5/2

  >ประถมศึกษาปีที่ 6

==2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน==

  1.กิจกรรมแนะแนว

  2.กิจกรรมนักเรียน

     >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

     >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

adsf====มัธยมศึกษา

>ส่งเอกสารวิชาการมัธยมศึกษาsfdg

  >โครงสร้างรายวิชามัธยมศึกษา

  >ตารางกิจกรรมการเรียนรู้

  >มัธยมศึกษาปีที่ 1

  >มัธยมศึกษาปีที่ 2

  >มัธยมศึกษาปีที่ 3

  >มัธยมศึกษาปีที่ 4

  >มัธยมศึกษาปีที่ 5

  >มัธยมศึกษาปีที่ 6

==2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ==

  1. กิจกรรมแนะแนว

  2. กิจกรรมนักเรียน

     >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

     >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

  3.โครงงานอาชีพ

ปพ5 online และเอกสารวิชาการ เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ฟหก==== ประถมศึกษา

  >ประถมศึกษาปีที่ 1

  >ประถมศึกษาปีที่ 2

  >ประถมศึกษาปีที่ 3

  >ประถมศึกษาปีที่ 4

  >ประถมศึกษาปีที่ 5/1

  >ประถมศึกษาปีที่ 5/2

  >ประถมศึกษาปีที่ 6

==2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน==

  1.กิจกรรมแนะแนว

  2.กิจกรรมนักเรียน

     >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

     >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

adsf====มัธยมศึกษา

  >โครงสร้างรายวิชามัธยมศึกษา

  >ตารางกิจกรรมการเรียนรู้

  >มัธยมศึกษาปีที่ 1

  >มัธยมศึกษาปีที่ 2

  >มัธยมศึกษาปีที่ 3

  >มัธยมศึกษาปีที่ 4

  >มัธยมศึกษาปีที่ 5

  >มัธยมศึกษาปีที่ 6

==2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ==

  1. กิจกรรมแนะแนว

  2. กิจกรรมนักเรียน

     >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

     >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

  3.โครงงานอาชีพ

sdfg

ปพ5 online และเอกสารวิชาการ เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2564adfs

ประถมศึกษา======================================================

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -

1. กิจกรรมแนะแนว

2. กิจกรรมนักเรียน

>กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

>กิจกรรมชุมนุม ชมรม

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

มัธยมศึกษา=======================================================

โครงสร้างรายวิชา

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -

1. กิจกรรมแนะแนว

2. กิจกรรมนักเรียน

   >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

   >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

โครงงานอาชีพ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

sdf

ปพ5 online และเอกสารวิชาการ เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประถมศึกษา======================================================

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษา=======================================================                     

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1. กิจกรรมแนะแนว

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   >กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

   >กิจกรรมชุมนุม ชมรม

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

โครงงานอาชีพ

กรอกเอกสาร ปพ5 online และเอกสารวิชาการ เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564

erwr

                                     ปพ5 และเอกสารวิชาการ มัธยมศึกษา

                                     ปพ5 และเอกสารวิชาการ ประถมศึกษา

                                     ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษา

                                                          ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา

                                                                 เช็คประวัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ มัธยมศึกษา

                                                                 เช็คประวัติการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ประถมศึกษา

=========================================================================

แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
ปพ online  กรอกเอกสาร ปพ5 online เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  

   ปพ5 มัธยมศึกษา

   ปพ5 ประถมศึกษา

 

=========================================================================

แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
ปพ online  กรอกเอกสาร ปพ5 online เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  

   ปพ5 มัธยมศึกษา

   ปพ5 ประถมศึกษา

 

=========================================================================

แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
ปพ online  กรอกเอกสาร ปพ5 online เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  

   ปพ5 มัธยมศึกษา

   ปพ5 ประถมศึกษา

 

 

แบบบันทึกผลการเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
ปพ online  กรอกเอกสาร ปพ5 online เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  

   ปพ5 มัธยมศึกษา

   ปพ5 ประถมศึกษา