ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน ก่อกำเนิดขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้ ๕๐ ปี โดยจัดให้เป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์ รับเด็กที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา และจากครอบครัวที่ยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม เข้าเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

แผนที่โรงเรียน

ตั้งอยู่เลขที่424 หมู่ 11 ถนนลำพูนลี้ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

 

แผนที่โรงเรียน